Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

Všeobecné obchodné podmienky, E-SHOP, DOMESTAV, s. r. o.

obchodná korporácia DOMESTAV, s. r. o., IČO: 63479711, so sídlom Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 20757, pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej adrese:

 • www.domestav.cz,
 • www.domestav.sk,
 • www. domestav.de,
 • www.domestav.at,
 • www.domestav.com.

1. Základné ustanovenia

 • 1.1. Obchodná korporácia DOMESTAV, s. r. o., IČO: 63479711, so sídlom Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 20757 (ďalej ako „dodávateľ“) prevádzkuje na svojich internetových stránkach www.domestav.cz, www.domestav.sk, www.domestav.de, www.domestav.at a www.domestav.com internetový obchod (ďalej ako „e-shop“) a s cieľom úpravy vzájomných práv a povinností medzi dodávateľom a inou fyzickou osobou (ďalej ako „zákazník“) na základe zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu predávajúceho vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) v súlade s ustanovením §1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „NOZ“).
 • 1.2. Dodávateľ vyhlasuje, že je možné upraviť v každom jednotlivom prípade odchýlne podmienky prostredníctvom zmluvy. V takom prípade majú odchýlne podmienky prednosť pred príslušnými ustanoveniami vo všeobecných obchodných podmienkach.
 • 1.3. Všeobecné obchodné podmienky sa týkajú vzťahov medzi dodávateľom, ako podnikateľom, a zákazníkom, ktorý má v úmysle kúpiť od dodávateľa tovar a nie je pritom právnickou osobou, ani osobou, ktorá tovar objednáva v rámci svojej samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti.
 • 1.4. Dodávateľ vyhlasuje, že všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a to v znení platnom v čase odoslania objednávky. Tak zmluva, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku.

2. Registrácia zákazníka

 • 2.1. Zákazník je oprávnený nakupovať v e-shope dodávateľa po predchádzajúcej registrácii na internetovej stránke dodávateľa. Dodávateľ umožňuje zákazníkovi nakúpiť tovar uvedený v e-shope dodávateľa aj mimo registrácie priamo z webového rozhrania e-shopu.
 • 2.2. V prípadoch uvedených v čl. 2.1 VOP zodpovedá zákazník za pravdivosť a správnosť identifikačných údajov uvedených v príslušnom formulári. Dodávateľ vyhlasuje, že identifikačné údaje zákazníka uvedené v príslušnom formulári považuje za pravdivé a správne. Po prvej registrácii v e-shope dodávateľa je zákazník oprávnený sa následne prihlasovať prostredníctvom ním zvoleného používateľského mena a hesla. Zákazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka všetkých informácií potrebných na prístup do svojho vlastného účtu na webovom e-shope dodávateľa.

.

3. Proces uzatvorenia zmluvy

 • 3.1. Dodávateľ vyhlasuje, že všetky prezentácie tovaru, ktorý je umiestnený na internetových stránkach e-shopu dodávateľa, je informatívneho charakteru a nie je automaticky ponukou dodávateľa na uzatvorenie zmluvy so zákazníkom. Dodávateľ vyhlasuje a zákazník berie na vedomie, že sa nepoužije ustanovenie §1732 ods. 2 NOZ.
 • 3.2. Dodávateľ vyhlasuje, že na webovom rozhraní e-shopu sa nachádzajú informácie o tovare, konkrétne informácie o vlastnostiach a rozmeroch tovaru, o cene, ktorá je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, a o všetkých prípadných poplatkoch spojených s predajom tovaru či o spôsobe balenia a dodania tovaru.
 • 3.3. Zákazník po vyplnení požadovaných identifikačných údajov vyplní v rámci objednávky objednávkový formulár, ktorý je umiestnený vo webovom rozhraní e-shopu dodávateľa. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, ktorý zákazník „vložil“ do elektronického nákupného košíka umiestneného na webovom rozhraní e-shopu dodávateľa; spôsobe úhrady kúpnej ceny; spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 • 3.4. Zákazník vyhlasuje, že mu bolo pred zaslaním objednávky dodávateľovi v súlade s ustanovením §1826 ods. 3 NOZ umožnené skontrolovať, popr. zmeniť údaje, ktoré sám uviedol a vložil do objednávky.
 • 3.5. Zákazník po riadnom vyplnení objednávkového formulára a po riadnej kontrole identifikačných údajov vr. údajov o objednávanom tovare odošle objednávku prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Zákazník prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odoslať objednávku“ potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov uvedených v objednávke. Zákazník ďalej potvrdzuje, že u dodávateľa objednáva v objednávke uvedený tovar a že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, že s ich obsahom výslovne súhlasí a že sú pre neho záväzné.
 • 3.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez meškania po prijatí objednávky potvrdí prijatie zákazníkovi, a to na elektronickú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávkovom formulári. Okamihom doručenia potvrdzujúceho oznamu o prijatí objednávky zákazníka dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom.
 • 3.7. Dodávateľ si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky vtedy, ak vzniknú pochybnosti o obsahu objednávky zákazníka, popr. ak je potrebné vyriešiť niektoré časti objednávky (napríklad množstvo tovaru, adresa určenia zásielky, spôsob dodania tovaru). Dodávateľ si súčasne vyhradzuje právo odmietnuť prijatú objednávku od zákazníka, ak zákazník v minulosti aspoň raz neodobral dodávateľom pripravený tovar alebo opakovane bez uvedenia dôvodu dodaný tovar vrátil.
 • 3.8. Dodávateľ vyhlasuje a zákazník s tým vyslovuje súhlas, že pri uzatváraní zmluvy došlo k využitiu prostriedkov komunikácie na diaľku a že všetky náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku si zákazník hradí sám, pričom tieto náklady sa nijako nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena a spôsob jej platenia

 • 4.1. Cena za tovar je vždy uvedená vo webovom rozhraní e-shopu dodávateľa, a to vrátane dane z pridanej hodnoty. Zákazník okamihom odoslania objednávky súhlasí s cenou uvedenou vo webovom rozhraní e-shopu dodávateľa.
 • 4.2. Zákazník je povinný dohodnutú cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov (ďalej ako „spôsob platenia“):
 • a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom zákazníkom v objednávke;
 • b) v hotovosti v niektorom z výdajných miest dodávateľa, ktoré určí zákazník;
 • c) bezhotovostným prevodom pri nákupe na doméne www.domestav.cz na účet dodávateľa, č. ú. 7266870267/0100 vedený v bankovom ústave Komerční banka, a. s., s uvedením príslušného variabilného symbolu, ktorý bude zákazníkovi dodávateľom oznámený;
 • d) bezhotovostným prevodom pri nákupe na doméne www.domestav.sk, www.domestav.pl, www.domestav.de, www.domestav.at a www.domestav.com na účet dodávateľa, č. ú. 6628989026/1111, IBAN: SK0611110000006628989026, SWIFT: UNCRSKBX vedený v bankovom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky s uvedením príslušného variabilného symbolu, ktorý bude zákazníkovi dodávateľom oznámený, a uvedením popisu k platbe DOMESTAV/20512.
 • 4.3. V prípade spôsobu platenia uvedeného v čl. 4.2, písm. a) a čl. 4.2, písm. b) VOP je cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru. V prípade spôsobu platenia uvedeného v čl. 4.2, písm. c) a d) VOP je cena tovaru splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (podľa údaja uvedeného na faktúre). Za deň uhradenia sa v prípade spôsobu platenia uvedeného v čl. 4.2, písm. c) a d) VOP považuje deň, keď je príslušná suma pripísaná na účet dodávateľa.
 • 4.4. Zákazník súhlasí s tým, že uhradí tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v prípade, že tieto náklady vzniknú. Ak nie je pri vybranom spôsobe dodania tovaru uvedené inak, predpokladá sa, že náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú súčasťou ceny.
 • 4.5. Dodávateľ je oprávnený požadovať od zákazníka uhradenie zálohy až do výšky 50 % ceny objednaného tovaru. Dodávateľ vyhlasuje, že uhradenie zálohy môže požadovať najmä v prípade objednávky tovaru atypického vyhotovenia. Tovar atypického vyhotovenia je najmä v prípadoch uvedenia rozmerov na prianie zákazníka, v prípade požiadavky na lakovanie alebo morenie výrobku či v prípade objednania výrobku vo vyhotovení lamino. Dodávateľ sa zaväzuje zaslať zálohovú faktúru súčasne s potvrdením o prijatí objednávky. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre v termíne a spôsobom uvedeným vo faktúre. Ustanovenie § 2119 ods. 1 NOZ sa v danom prípade nepoužije.
 • 4.6. Dodávateľ je oprávnený pri zmene výdajného miesta požadovať od zákazníka úhradu manipulačného poplatku 18 EUR. Nárok na poplatok vzniká vo chvíli potvrdenia objednávky dodávateľom. Tento poplatok hradí zákazník len v prípade zmeny odberného miesta na inú podnikovú predajňu DOMESTAV.

5. Spôsob dodania tovaru, termín dodania tovaru

 • 5.1. Dodávateľ vyhlasuje, že zákazník má právo vybrať spôsob dodania tovaru v objednávkovom formulári, a to z nasledujúcich variantov (ďalej ako „spôsob dodania tovaru“):
 • a) osobný odber v niektorej z ponúkaných výdajných miest dodávateľom uvedených v objednávkovom formulári;
 • b) prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU, a. s. (ďalej ako „prepravná spoločnosť“);
 • 5.2. V prípade voľby spôsobu dodania tovaru podľa čl. 5.1, písm. a) VOP oznámi dodávateľ zákazníkovi termín, kedy si tovar môže v príslušnom výdajnom mieste prevziať a súčasne s tým uhradiť dohodnutú cenu. Zákazník je povinný si tovar v stanovenom termíne prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu.
 • 5.3. V prípade voľby spôsobu dodania tovaru podľa čl. 5.1, písm. b) VOP sa zákazník zaväzuje oznámiť dodávateľovi v objednávkovom formulári správnu a úplnú poštovú adresu, kam má byť objednaný tovar dodaný. Ak si zákazník neprevezme pripravený tovar v dohodnutom termíne, je povinný hradiť náklady spojené s navrátením tovaru.
 • 5.4. Dodávateľ vyhlasuje, že k objednanému a dodanému tovaru je vystavovaná faktúra, ktorá je k tovaru priložená a slúži ako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svojím podpisom vystavenej faktúry potvrdzuje prevzatie tovaru od dodávateľa, popr. od prepravnej spoločnosti.
 • 5.5. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti skontrolovať stav tovaru vr. neporušenosti obalu. V prípade zistenia akýchkoľvek chýb je zákazník povinný tieto chyby bez meškania oznámiť dodávateľovi písomnou formou, popr. prostredníctvom elektronickej pošty.
 • 5.6. Ak nie je ďalej stanovené inak, zaväzuje sa dodávateľ pripraviť tovar na prevzatie, popr. na odovzdanie prepravnej spoločnosti do 10 (desiatich) dní od potvrdenia o prijatí objednávky na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade úhrady dohodnutej ceny za tovar vopred, popr. v prípade úhrady ceny uvedenej v zálohovej faktúre podľa čl. 4.5 VOP sa termín dodania počíta odo dňa prijatia danej sumy na bankový účet dodávateľa.
 • 5.7. Dodávateľ vyhlasuje, že termín dodania tovaru je závislý od materiálového vyhotovenia objednaného tovaru. Termíny dodania vybraného druhu tovaru, popr. tovaru atypického materiálového vyhotovenia, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
         Tovar uvedený v čl. 5.6 VOP   10 pracovních dní
         Textilie   2 - 4 týždne
         Smrek   2 - 4 týždne
         Buk cink prírodný   4 - 6 týždne
         Duk cink prírodný   4 - 6 týždňov
         Lakovanie   4 - 6 týždňov
         Morenie a olejovanie   6 - 8 týždňov
         Domino Bubliny   8 týždňov
         Atypy   8 - 10 týždne
 • Dodávateľ vyhlasuje a zákazník s tým vyslovuje súhlas, že termíny dodania uvedené v čl. 5.6 a 5.7 VOP sú orientačné a môžu byť dodávateľom v konkrétnom prípade pozmenené. Ak dodávateľ zistí, že nebude schopný tovar pripraviť na prevzatie, popr. na odoslanie prostredníctvom prepravnej spoločnosti, oznámi bez meškania túto skutočnosť zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, popr. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovom formulári. Súčasne s týmto oznámením oznámi dodávateľ zákazníkovi náhradný termín dodania tovaru.
 • 5.8. V prípade dodania tovaru vyrobeného na zákazku bude termín dodania vždy riešený individuálne v závislosti od konkrétneho priania zákazníka a od rozsahu práce na objednanom tovare zo strany dodávateľa. Tovarom vyrobeným na zákazku sa rozumie tovar ponúkaný dodávateľom na webovom rozhraní dodávateľa, ktorý je následne upravovaný podľa priania zákazníka, ktorý zákazník špecifikuje v objednávkovom formulári, popr. neskôr v rámci komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom. V prípade zistenia dodávateľa o nedodržaní dohodnutého termínu dodania sa použije postup uvedený v čl. 5.7 VOP.

6. Odstúpenie od zmluvy

 • 6.1. Zákazník má podľa ustanovení § 1829 ods. 1 NOZ právo bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť, a to do 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie jeho niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Zákazník je povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete odstúpenie od zmluvy dodávateľovi odoslať.
 • 6.2. Ak je predmetom zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom tovar na zákazku (tovar upravený podľa priania zákazníka či pre jeho osobu), nie je možné od zmluvy podľa § 1837, ods. 1, NOZ odstúpiť. Nemožnosť odstúpiť od zmluvy podľa § 1837, ods. 1, NOZ platí tiež v prípade kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, na dodávku tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, na kúpne zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a na kúpnu zmluvu o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal.
 • 6.3. Ak zákazník odstúpi od zmluvy podľa čl. 6.1 VOP, zmluva sa od začiatku ruší. Zákazník je povinný vrátiť dodávateľovi tovar do 14 (štrnástich) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Zákazník nesie v prípade odstúpenia od zmluvy všetky náklady spojené s navrátením tovaru dodávateľovi. Zákazníkovi sa zakazuje, aby navrátený tovar zaslal dodávateľovi na dobierku. V takom prípade sa predpokladá, že tovar nebol zaslaný dodávateľovi a tento je oprávnený odmietnuť zasielaný navrátený tovar. Zákazník je povinný zvoliť vhodný obal pri preprave vráteného tovaru, ak nie je na tovare obal pôvodný, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave dodávateľovi. Zákazníkovi sa odporúča, aby navrátený tovar poistil.
 • 6.4. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy podľa čl. 6.1 VOP, je dodávateľ povinný navrátiť peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od zákazníka prijal. Dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.
 • 6.5. Zákazník je oprávnený požadovať výmenu tovaru. V takom prípade je zákazník povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi a súčasne zaslať dodávateľovi dodaný tovar späť. Tovar je nutné vrátiť dodávateľovi bez známok používania, nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale a spolu s dodacím listom. Ak zákazník nesplní podmienky v tomto odseku, nie je dodávateľ povinný tovar vymeniť.
 • 6.6. Dodávateľ vyhlasuje, že zákazník môže v súlade s ustanovením §1820 ods. 1, písm. f) NOZ využiť formulár na podanie odstúpenia od zmluvy, ktorý je k dispozícii tu. Súčasne so vzorovým formulárom týmto podáva dodávateľ zákazníkovi vzorové ponaučenie k možnosti odstúpiť od zmluvy, ktoré je k dispozícii tu.

7. Práva z chybného plnenia

 • 7.1. Práva a povinnosti dodávateľa a zákazníka z chybného plnenia sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • 7.2. Dodávateľ vyhlasuje, že zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar pri jeho prevzatí nemá chyby. Ak sa prejaví chyba tovaru v lehote šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Dodávateľ zákazníkovi zodpovedá za to, že:
 • 7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si dodávateľ a zákazník dohodli, popr. ak nie je taká dohoda, má tovar vlastnosti, ktoré dodávateľ opísal a zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru;
 • 7.2.2. tovar je v zodpovedajúcej hmotnosti, miere a množstve;
 • 7.2.3. tovar zodpovedá príslušným právnym predpisom;
 • 7.2.4. tovar sa hodí na účel, na ktorý ho dodávateľ uvádza, popr. účel, na ktorý sa príslušný tovar obvykle používa;
 • 7.2.5. tovar zodpovedá akosti, predlohe, popr. dohodnutej vzorke, ak bolo toto určené.
 • 7.3. Ustanovenie čl. 7.2 VOP sa nepoužije pri tovare, ktorý sa dodáva za nižšiu cenu z dôvodu chyby tovaru, opotrebenia tovaru, popr. predchádzajúceho použitia tovaru.
 • 7.4. Práva z chybného plnenia je zákazník povinný uplatniť u dodávateľa, konkrétne e-mailom na adrese: reklamace@domestav.cz, popr. telefonicky na čísle +420 733 433 334. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu iba v záručnej lehote, ktorá predstavuje dva roky, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené dodávateľom inak.
 • 7.5. Dodávateľ vyhlasuje, že záruka na tovar sa nevzťahuje najmä na:
 • 7.5.1. tovar, ktorý bol reklamovaný po záručnej lehote;
 • 7.5.2. tovar, ktorý bol násilne narušený nešetrným a neodborným zaobchádzaním zákazníka, napr. tak, že tovar je poškrabaný;
 • 7.5.3. tovar, ktorý bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný zákazníkom;
 • 7.5.4. tovar, ktorý bol zákazníkom používaný v rozpore s účelom, na ktorý bol tovar vyrobený a na ktorý sa tento tovar bežne používa.
 • 7.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a vyrozumie o výsledku a spôsobe riešenia reklamácie zákazníka na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká, ak došlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Všetky ďalšie podrobnosti reklamácie sú uvedené v tu.

8. Ochrana osobných údajov

 • 8.1. Odoslaním objednávky zákazník udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • 8.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude všetky údaje získané od zákazníkov používať výhradne na vnútornú potrebu a neposkytne ich tretím osobám. Výnimku z povinnosti podľa predchádzajúcej vety predstavuje spôsob dodania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorej sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané, no iba v tom minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na riadne a včasné dodanie tovaru.
 • 8.3. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá dodávateľ s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku dodávateľa, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
 • 8.4. Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznamov dodávateľa elektronickou cestou na adresu zákazníka uvedenú v objednávkovom formulári. Zákazník môže svoj súhlas písomne či elektronicky kedykoľvek odobrať.

9. Niektoré ďalšie práva a povinnosti strán

 • 9.1. Dodávateľ vyhlasuje, že zákazník nadobúda vlastníctvo k veci až zaplatením celej ceny za tovar.
 • 9.2. Dodávateľ vyhlasuje, že je na predaj tovar, resp. na jeho výrobu a predaj, oprávnený na základe platného živnostenského oprávnenia. Pokiaľ ide o živnostenskú kontrolu, túto vykonáva živnostenský úrad. Kontrolu nad dodržiavaním ochrany osobných údajov robí Úrad na ochranu osobných údajov a Česká obchodná inšpekcia robí kontrolu nad dodržiavaním predpisov na ochranu spotrebiteľa.
 • 9.3. Zákazník má právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy u Českej obchodnej inšpekcie, IČO:00020869, so sídlom Praha 2 - Nové Mesto, Štěpánská 567/15, www.coi.cz, a to na základe návrhu účastníka podaného do jedného roka od prvého uplatnenia sporného práva.

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1. Dodávateľ vyhlasuje a zákazník s tým vyslovuje súhlas, že všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach dodávateľa v deň odoslania objednávky zákazníkom dodávateľovi.
 • 10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa 15. 5. 2015.DOMESTAV s.r.o.
prevádzkovateľ e-shopu
Ing. Marek Kasan, konateľ

Pozrite si najnovší katalóg

Katalógy, cenníky, schémy